Zásady ochrany osobních údajů

platformy Řemeslow
Úvod

 

Ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí považujeme za velice důležitou a proto vydáváme tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „prohlášení”). Zásady uvedené v tomto prohlášení se týkají především uživatelů platformy Řemeslow (dále jen „Uživatelé” a „Platforma”) provozované na webových stránkách www.remeslow.cz, a dalších subjektů uvedených v tomto prohlášení. Cílem tohoto prohlášení je obeznámit vás s vašimi právy na soukromí a naším závazkem chránit vaše osobní data. Zároveň vás žádáme, abyste v případě, že nesouhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů na základě tohoto prohlášení, nepoužívali naše webové stránky a nevyužívali našich služeb.

 

Provozovatel platformy Řemeslow

 

Provozovatelem platformy Řemeslow je Jiří Slimařík, Hnojice 2, 78501 Šternberk, IČO: 06815758 (dále jen „Provozovatel” nebo „my”). (dále jen „Služby”). Rozsah a zaměření platformy se může v budoucnu změnit, pokud by taková změna měla zásadní dopad na toto prohlášení, bude prohlášení aktualizováno.

 

GDPR

 

Toto prohlášení se vydává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů”).

 

Osobní údaje

 

Pod pojmem „osobní údaje” se rozumí osobní údaje, pomocí kterých je možné vás identifikovat, jako jsou například jméno a příjmení, adresa, pohlaví nebo věk. Zpracování vašich osobních údajů je z naší strany nezbytné pro účely poskytování našich Služeb. Provozovatel nemá pro účely zpracování a ochrany osobních údajů jmenovaného pověřence.

 

Správce osobních údajů

 

Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů v případech, kdy určuje způsob a účel jejich zpracování. V pozici správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje, které nám Uživatel poskytne. Poskytnutí osobních údajů nutných pro poskytování Služeb, plnění zákonných povinností a částečně také pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provozovat Platformu a poskytovat naše Služby. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není zapotřebí výslovný souhlas.

 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů v pozici správce

 

Jako správce osobních údajů zpracováváme vaše údaje pouze na základě zákonné úpravy, našeho oprávněného zájmu nebo udělení souhlasu. Rozsah zpracování osobních údajů závisí na účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely:

 

 • poskytování našich Služeb souvisejících s provozováním Platformy,
 • plnění povinností stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem,
 • zpracování údajů na kterých máme oprávněný zájem, o kterém předpokládáme, že není v rozporu se zákonnou úpravou ochrany osobních údajů,
 • zpracování na základě souhlasu.

 

Účel poskytování našich Služeb

 

Za účelem poskytování našich Služeb zpracováváme osobní údaje abychom vás mohli identifikovat a poskytnout vám naše Služby v rámci vašeho využívání Platformy.

 

Účel splnění povinností stanovených zákonem

 

Pro účely splnění povinností stanovených zákonem zpracováváme osobní údaje abychom vyhověli požadavkům veřejnoprávních a dohledových orgánů.

 

Účel oprávněného zájmu

 

Za účelem oprávněného zájmu zpracováváme a uchováváme naši společnou komunikaci a údaje o tom, které naše Služby poskytované v rámci Platformy využíváte a jak. Tyto údaje slouží také ke zlepšení našich Služeb a nabízené podpory.

 

Zpracování na základě souhlasu

 

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k poskytování našich Služeb, ochraně oprávněných zájmů nebo ke splnění povinností stanovených zákonem, ale jejich zpracování nám umožní zlepšit poskytování našich Služeb a informovat vás o nabídkách, které jsou pro vás relevantní. Na základě vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. S tímto souhlasem budeme zpracovávat vaše osobní údaje primárně pro vytvoření a odeslání co nejvhodnější nabídky různých služeb a zboží prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy, nebo jinou písemnou či elektronickou formou. 

 

Souhlas pro marketingové a obchodní účely poskytujete dobrovolně a můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování osobních údajů prováděného před odvoláním takového souhlasu či prováděného po odvolání souhlasu na základě jiného důvodu pro jiný účel. Na základě tohoto souhlasu mohou být zpracovány veškeré údaje, které jsou popsané v tomto prohlášení.

 

Obchodní sdělení

 

Z předmětu každého námi zaslaného obchodního sdělení je patrné, že se jedná o obchodní sdělení. Dále je v takovém sdělení uvedeno, že jsme jeho odesílatelem a je v něm uvedený odkaz, pomocí kterého se lze jednoduše odhlásit z odběru dalších obchodních sdělení. Obchodní sdělení jsou zasílány na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, který je možné kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování těch osobních údajů, které jsou zpracovány na základě jiného právního důvodu.

 

Mazání a anonymizace

 

Osobní údaje jsou pro veškeré účely zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění daného účelu a nejméně po dobu nutnou k dosažení takového účelu, nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Po uplynutí stanovené doby jsou údaje vymazány či anonymizovány.

 

Jak získáváme vaše osobní údaje

 

Provozovatel získává osobní údaje od Uživatelů Platformy. Údaje je možné získat také ze sociálních sítí, od veřejných zdrojů, nebo našich marketingových partnerů.

 

Zpracování cookies

 

V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy z cookies při návštěvě webových stránek Platformy. Povolením cookies ve vašem webovém prohlížeči vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním. Zpracovávání údajů z cookies je možné omezit příslušným nastavením vašeho prohlížeče, avšak v případě, že bude automatické zpracování cookies zablokováno či jinak omezeno, je možné, že bude omezena také funkčnost webových stránek Platformy. Cookies používáme pro zajištění lepšího provozu Platformy a pro analýzu dat pomocí služby Google analytics.

 

Jaké údaje zpracováváme

 

Provozovatel může zpracovávat následující údaje:

 

 • jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání, datum narození, věk a pohlaví,
 • kontaktní údaje, jako jsou například telefonní číslo a email,
 • údaje zveřejněné na sociálních sítích,
 • uživatelská data Uživatele,
 • veškerou naši vzájemnou komunikaci,
 • informace, které se týkají využívaných Služeb,
 • údaje o pohybu a chování na Platformě a údaje poskytnuté prohlížečem, jako například IP adresa a druh prohlížeče nebo zařízení, údaje získané z cookies,
 • komentáře a příspěvky Uživatele,
 • údaje o geolokaci.

 

Doba uchování vašich osobních údajů

 

Jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který údaje uchováváme a jsme povinni při tom dodržovat zákonné lhůty. Vaše údaje jsme také oprávněni zpracovávat po dobu přiměřenou k ochraně našich i vašich práv. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů budeme vaše údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat do jeho odvolání, nebo do doby, kdy již nebudeme mít pro zpracování veškerých vašich údajů žádný jiný právní důvod, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Údaje po uplynutí této doby vymažeme či anonymizujeme.

 

Bezpečnost a prevence

 

Vaše osobní údaje chráníme s pomocí standardních postupů a technologií. V rámci zpracování vašich osobních údajů zajišťujeme jejich bezpečnost pomocí technických a organizačních opatření ve formě prevence před zneužitím, neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, zničením, porušením vašich práv, neoprávněným zveřejněním a jiným narušením bezpečnosti, a to přiměřeně vzhledem k aktuálnímu stavu technologií. Bez vaší pomoci však nejsme schopni bezpečnost vašich údajů plnohodnotně zajistit, pomozte nám proto bezpečnost zajistit tím, že budete dbát na uchování vašich uživatelských údajů, včetně přístupového hesla, v tajnosti a budete dodržovat standardní bezpečnostní zásady.

 

Informace o zabezpečení

 

Osobní údaje jsou z technického hlediska uložena v prostředí, které je přístupné pouze zaměstnancům Provozovatele a případně zpracovatelům údajů, jejichž přístup k nim je nutný z hlediska spolupráce s Provozovatelem. Byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť v elektronické i listinné podobě. Uživatelské účty jsou zabezpečeny uživatelským jménem a heslem, kterými Uživatel ověřuje svou totožnost. Naše systémy jsou pravidelně testovány, aktualizovány a zálohovány abychom zajistili jejich neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost a abychom byli schopni obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů. Zaměstnanci Provozovatele jsou informováni o základních zásadách ochrany osobních údajů a jsou vázáni mlčenlivostí o údajích, ke kterým mají v rámci svého zaměstnání přístup.

 

Sdílení osobních údajů

 

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci, vyjma orgánů veřejné moci v nezbytných případech.

 

Sdílení osobních údajů s orgány veřejné moci

 

Vaše osobní údaje mohou být vyžádány veřejnoprávními orgány České republiky. V případě, že taková situace nastane, poskytneme vaše osobní údaje orgánům veřejné moci pouze v nezbytné míře a pokud to bude nutné.

 

Sdílení osobních údajů se zpracovateli

 

Při poskytování plnění ze smlouvy využíváme služeb specializovaných třetích stran. V případě, kdy jsou osobní údaje poskytnuty třetí straně, je tato třetí strana v pozici zpracovatele osobních údajů a jako taková musí osobní údaje využívat a zpracovávat pouze na základě a v rámci našich pokynů. Při takovém poskytnutí údajů třetí straně je tato strana vázána povinností mlčenlivosti. Jedná se poskytnutí vašich údajů za účelem zajištění služeb marketingu, emailingu, analytiky. 

 

Vaše práva

 

Základní práva

 

Dle článků 15 až 22 GDPR a za podmínek v těchto článcích stanovených vám garantujeme níže uvedená práva. V případě, že máte pocit, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právní úpravou nebo tímto prohlášením, nebo že jsou podmínky zpracování údajů nepřesné či nesrozumitelné, máte právo se na nás obrátit a požadovat vysvětlení nebo nápravu. Také máte právo podat žádost o poskytnutí přehledu vašich osobních údajů, které zpracováváme, na základě které vám tento přehled poskytneme. Můžete nás také písemně požádat o opravu nesrovnalostí ve vašich údajích nebo o vymazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením a platnými právními předpisy. Máte právo podat písemné stížnosti a dotazy týkající se osobních údajů. Stížnosti a dotazy jsou považovány za důvěrné, v každém konkrétním případě vás budeme kontaktovat a navrhneme vám řešení dané situace. Dále prohlašujeme, že až na možné výjimky nebudete subjektem automatizovaného rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky. Máte právo na přenositelnost údajů. Máte právo na nás podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

 

Práva související s marketingovou komunikací

 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely kdykoli odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou na komunikační adresu pro písemný styk Provozovatele nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v obchodním sdělení. V případě, že tento souhlas po udělení neodvoláte, zůstává souhlas v platnosti po dobu 10 let od jeho udělení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely není relevantní pro administrativní komunikaci.

 

Účinnost a zveřejnění tohoto prohlášení

 

Toto prohlášení je zveřejněné na webových stránkách Platformy. Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem 6.10.2021

 

Kontaktní údaje

 

Naše komunikační adresy pro písemný styk jsou:

 

 • Poštovní:

Jiří Slimařík, Hnojice 2, 78501 Šternberk

 

 • Emailové:

[email protected]